നമ്മൾ പാടുന്നു

കണ്ണൂർ ആകാശവാണി എഫ് എം നിലയം യുവവാണിയിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 05 ശനി രാത്രി 7:35ന് സഫ്ദർ ഹാഷ്മി ഗ്രന്ഥാലയം പാടുന്നു.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )